top of page

ผลงานรางวัลองค์กร /รางวัลประเภท
บุคลากรภายในหน่วยงาน

หน่วยงานที่มีผลงานวิชาการด้าน Routine to Research ประจำปี 2565

2565

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ

บ้านศรีวนาไล

19 มีนาคม 2566 15:12:02

อ่านเพิ่ม
หน่วยงานที่มีผลงานวิชาการด้าน Routine to Research ประจำปี 2565

รางวัลคุณธรรมอวอร์ด 2564 ประเภทชุมชนและองค์กร โดย ศูนย์คุณธรรม
(องค์การมหาชน)

2565

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ

บ้านศรีวนาไล

19 มีนาคม 2566 15:11:52

อ่านเพิ่ม
รางวัลคุณธรรมอวอร์ด 2564 ประเภทชุมชนและองค์กร โดย ศูนย์คุณธรรม
 (องค์การมหาชน)

รางวัลผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบลงทุนดีเด่น

2565

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ

บ้านศรีวนาไล

19 มีนาคม 2566 15:11:59

อ่านเพิ่ม
รางวัลผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบลงทุนดีเด่น

หน่วยงานที่มีผลงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศ : โรงเพาะเห็ดอัจฉริยะเพื่อคนพิการ

2563

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ

บ้านศรีวนาไล

19 มีนาคม 2566 17:58:44

อ่านเพิ่ม
หน่วยงานที่มีผลงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศ : โรงเพาะเห็ดอัจฉริยะเพื่อคนพิการ

รางวัล 1 คนดี มีจริยธรรม 1 หน่วยงาน ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

2565

นางสาวปิยะวรรณ พรจันทร์

ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 2

19 มีนาคม 2566 14:52:48

อ่านเพิ่ม
รางวัล 1 คนดี มีจริยธรรม 1 หน่วยงาน  ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

คนคุณธรรม ด้านกตัญญู (รางวัลประเภทบุคคล) โดย ศูนย์คุณธรรม
(องค์การมหาชน)

2565

นางสาวปิยะวรรณ พรจันทร์

ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 2

19 มีนาคม 2566 14:53:53

อ่านเพิ่ม
คนคุณธรรม ด้านกตัญญู (รางวัลประเภทบุคคล)  โดย ศูนย์คุณธรรม
 (องค์การมหาชน)

รางวัล คนคุณธรรมอวอร์ด ด้านจิตสาธารณะ โดย ศูนย์คุณธรรม
(องค์การมหาชน)

2565

นางสมรัก มหัทธนะ

พนักงานบริการ

19 มีนาคม 2566 17:59:13

อ่านเพิ่ม
รางวัล คนคุณธรรมอวอร์ด ด้านจิตสาธารณะ โดย ศูนย์คุณธรรม
 (องค์การมหาชน)

รางวัลลูกกตัญญูแห่งปี 2565 จากสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์

2565

นางสาวปิยะวรรณ พรจันทร์

ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 2

19 มีนาคม 2566 17:59:00

อ่านเพิ่ม
รางวัลลูกกตัญญูแห่งปี 2565 จากสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์

คนดี มีจริยธรรม 1 หน่วยงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

2564

นายไพฑูรย์ เหมือนตา

ช่างซ่อมบำรุง ระดับ ช.4

19 มีนาคม 2566 14:52:59

อ่านเพิ่ม
คนดี มีจริยธรรม 1 หน่วยงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
bottom of page