top of page

แผนผังการดำเนินงาน

ขั้นตอนการสมัครฝึกอาชีพหนึ่งสถาบันการเข้ารับฝึกอาชีพในศูนย์

การเข้ารับการฝึกอาชีพ

อ่านเพิ่ม
การเข้ารับการฝึกอาชีพ

ขั้นตอนการดำเนินการการขอรับการสงเคราะห์กายอุปกรณ์

การสงเคราะห์กายอุปกรณ์

อ่านเพิ่ม
การสงเคราะห์กายอุปกรณ์

ขั้นตอนการดำเนินการการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง

การสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและไรที่พึ่ง

อ่านเพิ่ม
การสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและไรที่พึ่ง

ขั้นตอนการฝึกอาชีพหนึ่งสถาบันการเข้ารับฝึกอาชีพในศูนย์

การฝึกอาชีพในสถานบัน

อ่านเพิ่ม
การฝึกอาชีพในสถานบัน

ขั้นตอนการดำเนินงานด้านการสงเคราะห์ครอบครัวคนพิการ

การสงเคราะห์ครอบครัวคนพิการ

อ่านเพิ่ม
การสงเคราะห์ครอบครัวคนพิการ

แผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน

การบริจาก

อ่านเพิ่ม
การบริจาก
bottom of page