top of page

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรในการพัฒนาศักยภาพคนพิการ

สู่การมีงานทำเพื่อดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุขและยังยืน

พันธกิจ

  1. พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพคนพิการให้มีรายได้และสามารถพึ่งตนเองได้

  2. ส่งเสริมให้คนพิการเข้าถึงสิทธิ์ สวัสดิการ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

  3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร ได้ตามมาตรฐาน มุ่งสู่องค์กรแห่งความสุข

ค่านิยมองค์กร

ประสานดี  ทีมงานเด่น  เน้นคุณธรรม  นำคุณภาพ​

อัตลักษณ์องค์กร

Smile Heart smart team

bottom of page