top of page

ผลงานที่ภูมิใจ

19 มีนาคม 2566 14:52:48

หัวเรื่อง 6

บุคลากรภายในหน่วยงานฯ

รางวัล 1 คนดี มีจริยธรรม 1 หน่วยงาน ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

นางสาวปิยะวรรณ พรจันทร์

ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 2

บุคลากรภายในหน่วยงานฯ

19 มีนาคม 2566 14:53:53

หัวเรื่อง 6

บุคลากรภายในหน่วยงานฯ

คนคุณธรรม ด้านกตัญญู (รางวัลประเภทบุคคล) โดย ศูนย์คุณธรรม
(องค์การมหาชน)

นางสาวปิยะวรรณ พรจันทร์

ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 2

บุคลากรภายในหน่วยงานฯ

19 มีนาคม 2566 15:12:02

หัวเรื่อง 6

หน่วยงานฯ

หน่วยงานที่มีผลงานวิชาการด้าน Routine to Research ประจำปี 2565

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ

บ้านศรีวนาไล

หน่วยงานฯ

19 มีนาคม 2566 15:11:52

หัวเรื่อง 6

หน่วยงานฯ

รางวัลคุณธรรมอวอร์ด 2564 ประเภทชุมชนและองค์กร โดย ศูนย์คุณธรรม
(องค์การมหาชน)

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ

บ้านศรีวนาไล

หน่วยงานฯ

19 มีนาคม 2566 17:59:13

หัวเรื่อง 6

บุคลากรภายในหน่วยงานฯ

รางวัล คนคุณธรรมอวอร์ด ด้านจิตสาธารณะ โดย ศูนย์คุณธรรม
(องค์การมหาชน)

นางสมรัก มหัทธนะ

พนักงานบริการ

บุคลากรภายในหน่วยงานฯ

19 มีนาคม 2566 17:59:00

หัวเรื่อง 6

บุคลากรภายในหน่วยงานฯ

รางวัลลูกกตัญญูแห่งปี 2565 จากสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์

นางสาวปิยะวรรณ พรจันทร์

ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 2

บุคลากรภายในหน่วยงานฯ

19 มีนาคม 2566 15:11:59

หัวเรื่อง 6

หน่วยงานฯ

รางวัลผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบลงทุนดีเด่น

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ

บ้านศรีวนาไล

หน่วยงานฯ

19 มีนาคม 2566 14:52:59

หัวเรื่อง 6

บุคลากรภายในหน่วยงานฯ

คนดี มีจริยธรรม 1 หน่วยงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

นายไพฑูรย์ เหมือนตา

ช่างซ่อมบำรุง ระดับ ช.4

บุคลากรภายในหน่วยงานฯ

19 มีนาคม 2566 17:58:44

หัวเรื่อง 6

หน่วยงานฯ

หน่วยงานที่มีผลงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศ : โรงเพาะเห็ดอัจฉริยะเพื่อคนพิการ

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ

บ้านศรีวนาไล

หน่วยงานฯ
bottom of page