top of page

กลุ่มงานพัฒนาทักษะอาชีพ นำพาผู้รับบริการเก็บผลผลิตเห็ดนางฟ้าภูฐานเพื่อเตรียมจำหน่าย

วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกิรณา หลำเนียม ผอ.ศพอ.บ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางรุ่งจิตร พิมพบุตร หัวหน้างานกลุ่มพัฒนาทักษะอาชีพ นำพาผู้รับบริการเก็บผลผลิตเห็นางฟ้าภูฐานเพื่อเตรียมจำหน่าย ในตลาดกินสบายใจ PGS กินสบายใจ และจำหน่ายในโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้ผู้รับบริการสามารถเก็บผลผลิต เตรียมผลผลิต บรรจุภัณฑ์ และชั่งน้ำหนักก่อนส่งจำหน่าย เป็นการฝึกเรียนรู้ผ่านกระบวนการทำงานจริง ณ อาคารฝึกอาชีพ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี


 

กลุ่มงานพัฒนาทักษะอาชีพ นำพาผู้รับบริการ

เก็บผลผลิตดอกอัญชันสด ในแปลงเกษตรปลอดสารพิษ

วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกิรณา หลำเนียม ผอ.ศพอ.บ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายวีระชัย จันทร์สุตะ พนักงานธุรการ ระดับ ส.3 นำพาผู้รับบริการฝึกอาชีพเก็บผลผลิตทางการเกษตร ดอกอัญชันสด เพื่อเตรียมนำเข้า สู่กระบวนการแปรรูป “ชาอัญชัน” และ “อัญชันอบแห้ง” ณ แปลงเกษตรดอกอัญชัน ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี


ดู 47 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page