top of page

การเกษตรอินทรีย์และการนำเทคโนโลยี IOT ปรับใช้ภายในงานเกษตร

อัปเดตเมื่อ 24 มี.ค.

ประชุมวางแผนการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรอินทรีย์

และการนำเทคโนโลยี IOT ปรับใช้ภายในงานเกษตร


วันพุธที่ 4 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกิรณา หลำเนียม ผอ.ศพอ. บ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายศุภวัฒน์ บุญเจือ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานนางรุ่งจิตร พิมพบุตร หัวหน้างานกลุ่มพัฒนาทักษะอาชีพ และ นายคมสัน สุคำภา หัวหน้างานกลุ่มแผนงานฯ ร่วมกันประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรอินทรีย์ และการนำเทคโนโลยี IOT ในการปรับใช้ในงานการเกษตรภายในหน่วยงาน และการวางแผนการเพาะปลูกพืช ต่าง ๆ การวางแผนการดูแล จัดสรรพื้นที่การเกษตรภายในหน่วยงาน ณ อาคารศาลาธรรมเพื่อคนพิการบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานีดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page