top of page

กิจกรรมการเรียนรู้ “มารยาทการไหว้” ที่ถูกต้องและเหมาะสม


วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกิรณา หลำเนียม ผอ.ศพอ.บ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายฐิติพัฒน์ มีเสถียร พี่เลี้ยง จัดกิจกรรมการเรียนรู้ “มารยาทการไหว้” ซึ่งเป็นการเรียนรู้หลักการไหว้ขั้นพื้นฐาน โดยจัดให้ให้มีการฝึกไหว้ด้วยท่าทางที่ถูกต้องเหมาะสม การให้คำแนะนำท่าทางการไหว้ การจับคู่ฝึกการไหว้ การไหว้พระสงฆ์ การไหว้ผู้ใหญ่ การไหว้ผู้ที่มีอายุเท่ากัน การรับไหว้ เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ที่ดี ปลูกผังจิตสำนึกที่ดีในการเคารพและสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ณ ห้องกิจกรรมบำบัด อาคารเพาะเห็ดนางฟ้า ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page