top of page

กิจกรรม กายภาพบำบัดฟื้นฟูสภาพความพิการ (กลุ่มงานพยาบาล)

วันอังคารที่ 10 มกราคม 2565 เวลา08.00 น. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกิรณา หลำเนียมผอ.ศพอ.บ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางพันทิภา ปั้นทอง ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 3และ นางสาววันนา คงศรี ผู้ช่วยพยาบาล จัดกิจกรรม กายภาพบำบัดฟื้นฟูสภาพความพิการ เพื่อให้ผู้รับบริการมีสุขภาพที่แข็งแรง และเรียนรู้หลักการกายภาพบำบัดประจำวันและรับฟังคำแนะนำด้านการดูแลและออกกำลังกายที่ถูกต้อง ณ อาคารพยาบาลศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี


ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page