top of page

ฝึกอาชีพการทำปุ๋ยหมักเพื่อการเกษตรอินทรีย์ เพื่อนำมาปรับใช้ภายในแปลงการเกษตรบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี

  วันนี้ (9 ม.ค. 67)  ว่าที่ร้อยตรีหญิงกิรณา หลำเนียม ผอ.ศพอ.บ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายไพฑูรย์  เหมือนตา  เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม นำพาคนพิการฝึกอาชีพการทำปุ๋ยหมักเพื่อการเกษตรอินทรีย์ เพื่อนำมาปรับใช้ภายในการเกษตรของศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี

ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page