top of page

รณรงค์ "งดให้ งดรับ" ของขวัญและของกำนัลทุกชนิด

รณรงค์ "งดให้ งดรับ" ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่โปร่งใส

โดย ว่าที่ร้อยตรีหญิงกิรณา หลำเนียม ผอ.ศพอ.บ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานีดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page