top of page

งานกายภาพบำบัด ฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย ผู้รับบริการภายในหน่วยงาน

อัปเดตเมื่อ 24 มี.ค.

วันอังคารที่ 31 มกราคม 2000 566 เวลา 08:00 น. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกิรณา หล่าเนียม ผอ.ศพอ.บ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางพันทิดา ปั้นทอง ครูฝึกอาชีพสังคมสงเคราะห์ชั้น 3 นางสาววันนา คงศรี ผู้ช่วยพยาบาล อัคบริการ กายภาพบำบัด ฟื้นฟู สมรรถภาพร่างกายคนพิการ ที่แข็งแรงขึ้น ณ โรงพยาบาล ศพอ. บ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี


กิจกรรมบำบัดฟื้นฟูศักยภาพด้านความคิดเชิงสร้างสรรค์ งานพัฒนาการคนพิการกลุ่มเกรดเอ

วันอังคารที่ 31 มกราคม 2000 566 เวลา 09:00 น. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกิรณา หล่าเนียม มาให้ นายธิติภัฒน์ มีเสถียร พี่เลี้ยง และนายอุดมศักดิ์ โรมรินทร์ ผู้ช่วยพยาบาลจัดกิจกรรมบำบัดพัฒนาฟื้นฟูศักยภาพคนพิการด้านความคิดเชิงสร้างสรรค์อาทิกิจกรรมพัฒนาทักษะคำศัพท์ภาษาอังกฤษด้านอาชีพรักษาสุขภาพช่องปากให้กับคนพิการเกรดเอเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้พื้นฐานด้านการใช้ชีวิตประจำวันหน้าอาคารเพาะเห็ดนางฟ้าศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีอุบลราชธานี

ดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page