top of page

อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนการใช้งานระบบสมุดพกครอบครัว อิเล็กทรอนิกส์ (MSO Logbook)

วันพุธที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกิรณา หลำเนียม ผอ.ศพอ.บ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายคมสัน สุคำภา หัวหน้ากลุ่มแผนงานและวิชาการ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบ MSO..Logbook เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนการใช้งานระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็ก

ทรอนิกส์(MSO..Logbook)โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานระบบสมุดพกอิเล็กทรอนิกส์ (MSO Logbook) ได้อย่างมีประสิทธิภาพสร้างความรู้ ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมตอบข้อซักถามที่กลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความข้องใจ เพื่อให้การปฏิบัติงานสามารถดำเนินต่อไปได้ ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานีดู 23 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page