top of page

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพในหลักสูตรการดูแลคนพิการและผู้สูงอายุขั้นกลาง จำนวน 70 ชั่วโมง (caregiver)

          วันนี้ (15 ม.ค. 67) เวลา 08.30 น. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกิรณา หลำเนียม ผอ.ศพอ.บ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี  มอบหมายให้ นางรมย์ชลี กิตติวงศ์วิศาล หัวหน้างานธุรการ และนางสมรัก มหัทธนะ เจ้าหน้าที่ประสานการจ้างงานคนพิการ  เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพในหลักสูตรการดูแลคนพิการและผู้สูงอายุขั้นกลาง จำนวน 70 ชั่วโมง (caregiver) 

           โดยมี นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีเปิดฯ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15-19 มกราคม 2567 แบบ onsite ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ กรุงเทพมหานคร และภาคปฏิบัติ 40 ชั่วโมง ดำเนินการระหว่างวันที่  22-26 มกราคม 2567 แบบ online ผ่านทางไกลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้รับเกียรติจากคณะวิทยากร กรมอนามัย กรมแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ เข้าร่วมให้ความรู้ เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ และพัฒนาบุคลากรที่ดูแลคนพิการให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรการดูแลคนพิการและผู้สูงอายุขั้นกลาง จำนวน 70 ชั่วโมง และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับตามหลักสูตรไปปรับใช้ในการดูแล คนพิการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ กรุงเทพมหานคร



ดู 9 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page