top of page

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกำกับการประเมินผล

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ 1/2566 ประชุมผ่านออนไลน์

วันอังคารที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกิรณา หลำเนียม ผอ.ศพอ.บ้าน ศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายศุภวัฒน์ บุญเจือ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และคณะ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบ Zoom Meeting รูปแบบออนไลน์ ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี


ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page