top of page

เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนตัวชี้วัดระดับความสำเร็จ ของครัวเรือนกลุ่มเปราะบางในระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ (MSO-Logbook)

  วันนี้ (9 ม.ค. 67)  ว่าที่ร้อยตรีหญิงกิรณา หลำเนียม ผอ.ศพอ.บ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางสาวปนัดดา ปลื้มจิตร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน พร้อมด้วยคณะ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของครัวเรือนกลุ่มเปราะบางในระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ (MSO-Logbook) ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผ่านระบบ  Zoom Meeting ออนไลน์   ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการบ้านศรีวนาไลจังหวัดอุบลราชธานี
ดู 9 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page