top of page

เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพในการดูแลคนพิการและผู้สูงอายุขั้นกลางวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกิรณา หลำเนียม ผอ.ศพอ.บ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางสาวเนาวรัตน์ สาจันทร์ เจ้าพนักงานพัฒนาศักยภาพ เข้าร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพในหลักสูตรการดูแลคนพิการและผู้สูงอายุชั้นกลาง จำนวน 70 ชั่วโมง เพื่อเพิ่มทักษะการในการดูแล ผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มและโอกาสเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยและความพิการหรือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เพิ่มมากขึ้นโดยมีนางสาวสนธยา บุณยภูษิต รองอธิบดี พก. เป็นประธานเปิดการอบรม(caregiver) และได้รับเกียรติจาก กรมอนามัย กรมแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 60 คน ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16–20 มกราคม 2566 ณ โรงแรมปริ้นพาเลช มหานาค กรุงเทพมหานคร
ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page