top of page

เข้าร่วมประชุมติดตามการบันทึกข้อมูลครัวเรือนเปราะบางปีงบประมาณ 2565

วันอังคารที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 14.30 น. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกิรณา หลำเนียม ผอ.ศพอ.บ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายศุภวัฒน์ บุญเจือ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปและคณะ เข้าร่วมการประชุมติดตามการบันทึกข้อมูลครัวเรือนเปราะบางที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2565 ระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ MSO-Logbook เพื่อซักซ้อมและทำความเข้าใจในการคีย์ข้อมูล ติดตามกลุ่มเปราะบางผ่านระบบออนไลน์ MSO – Logbook ร่วมกับทีม One Home พม.อุบลราชธานี ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานีดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page