top of page

โครงการกีฬาสานสัมพันธ์สามหน่วยงาน ประจำปี 2567ศพอ.บ้านศรีวนาไล /ศพอ.บ้านทองพูนเผ่าพนัสฯ/ บ้านอุบลฮักแพง

 วันนี้ (09.09 น.) นายวิศิษย์ ผลดก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการกีฬาสานสัมพันธ์สามหน่วยงาน ประจำปี 2567 ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่าง  ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไลจังหวัดอุบลราชธานี (ว่าที่ร้อยตรีหญิงกิรณา หลำเนียม ผอ.ศูนย์ฯ)  ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส จังหวัดอุบลราชธานี (นางสาวชุติมา ดวงประชา) และ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี (นางสาวณัฐนิช จันทร์มา) เป็นการแข่งขันกีฬาร่วมกันในนามของผู้รับบริการ เจ้าหน้าที่ของสามหน่วยงานรวมกัน เพื่อสร้างพลังความสามัคคีระหว่างองค์กรภายใต้สังกัด กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  การจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้จัดขึ้นสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี
ดู 11 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page