top of page

โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการเพื่อเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพสู่ความสำเร็จ (วันไหว้ครู ประจำปี 2567)วันนี้ (18 ม.ค.67) เวลา 07.30 น. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกิรณา หลำเนียม ผอ.ศพอ.บ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพสู่ความสำเร็จ (วันไหว้ครู ประจำปี 2567) โดยมี นางรุ่งจิตร พิมพบุตร หัวหน้ากลุ่มพัฒนาทักษะอาชีพ กล่าวรายงานโครงการฯ  เพื่อให้กับผู้รับการฝึกอาชีพได้แสดงความเคารพ รำลึกถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูอาจารย์ ที่ได้ส่งเสริมให้ผู้รับการฝึกอาชีพได้รับการพัฒนาศักยภาพทางด้านร่างกาย สังคม อารมณ์และจิตใจ และรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์  ต่อด้วยพิธีปฏิญาณตน การกล่าวคำระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ การแข่งขันประกวดพานไหว้ครูให้ผู้รับบริการฝึกอาชีพได้แสดงความคิดสร้างสรรค์และใช้ดอกไม้ที่สัญลักษณ์ของวันไหว้ครูมาประดับตกแต่งให้เกิดความสวยตามสมัยนิยม โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมในพิธีฯ ในครั้งนี้ อย่างพร้อมเพรียงกัน

ดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page